Čestné prohlášení účastníka na semináři
ve vnitřních prostorách Modrého klíče o.p.s. 


Jméno a příjmení:

Datum narození:

Prohlašuji tímto, že (vyberte a označte příslušnou variantu):

  • Absolvoval/a jsem nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
  • Absolvoval/a jsem nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem
  • Prodělal/a jsem laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, nejevím žádné příznaky, uplynula u mě doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní
  • Byl/a jsem kompletně očkován/a proti onemocnění covid-19 a od tohoto data uplynulo více než 14 dnů.

Mohu to doložit národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal.

Zdroj: https://covid.gov.cz/

Prohlašuji tímto, že v den vstupu do vnitřních prostor organizace nejevím známky onemocnění Covid-19 a v souladu s povinností vyhlášenou vedením organizace Modrý klíč o.ps.s budu mít během pobytu v prostorách organizace zakryté dýchací cesty respirátorem nebo nanorouškou a budu dodržovat obvyklé hygienické předpisy související s ochranou před přenosem viru SARS-CoV-2.

V Praze dne:

Podpis účastníka semináře: